ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเขต เลขที่ ข.๐๒/๒๕๕๙ กลุ่มยาชุดที่ ๒ จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง  การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเขต เลขที่ ข.๐๒/๒๕๕๙ กลุ่มยาชุดที่ ๒ จำนวน ๑๖ รายการ  

        เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                                     ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเขต เลขที่ ข.๐๒/๒๕๕๙ กลุ่มยาชุดที่ ๒ จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ซึ่งแต่ละรายการแยกเป็นอิสระต่อกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กลุ่มที่

 

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

 

หน่วยนับ

จำนวน

Alfuzosin HCl 10 mg extended-release tablet

Tab.

394,860

Betahistine dihydrochloride 24 mg tablet 

Tab.

207,000

Brimonidine tartrate 0.15% eye drop, 5 mL

Bott.

22,970

Bupivacaine HCl spinal 0.5% heavy sterile solution 4 mL

Amp.

19,540

Celecoxib 200 mg capsule

Cap.

281,000

Cisatracurium injection 5 mg / mL, 30 mL

Vial

3,395

Doxazosin 4 mg sustained release tablet

Tab.

181,800

Dutasteride 0.5 mg capsule

Cap.

39,300

Etoricoxib 90 mg tablet

Tab.

188,400

๑๐

11% W/V Glucose, 10% Amino acid  and 20% W/V Lipid emulsion for peripheral  infusion 1,400 kcal

Bott.

3,420

๑๑

Latanoprost 0.005% eye drop, 2.5 mL

Bott.

14,320

๑๒

Mometasone furoate 50 mcg/dose nasal spray, 140 doses

Bott.

5,000

๑๓

Sodium fusidate 250 mg tablet   

Tab.

59,500

๑๔

Sodium hyaluronate 0.18% eye drop, 0.3 mL

Tube

178,120

๑๕

Tamsulosin HCl 0.4 mg prolonged-release tablet

Tab.

166,140

๑๖

Topiramate 50 mg tablet

Tab.

223,320

 

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

               ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

               ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียน

                     ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น  เป็นผู้ทิ้งงานตาม ระเบียบของทางราชการ

               ๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา

                     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

               ๔.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

                      รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

               ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ

                      แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

               ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

                    ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ

                     อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

               ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม

                    หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                -  กำหนดส่งตัวอย่างเวชภัณฑ์ "ยา" ที่เสนอ และรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ส่วนราชการกำหนด (เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดตามรายละเอียดในคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" ที่จัดซื้อ) ภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์.........๑๐ มกราคม ๒๕๖๐....... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก (เดิม) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

             

                  -กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........๙ มกราคม ๒๕๖๐……. ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ 

                      

                      ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่……๖ ธันวาคม ๒๕๕๙….ถึงวันที่……๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙….โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

             

  •               ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.sunpasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๕๒๕-๔๙๐๖, ๐-๔๕๒๔-๐๐๗๔-๘๗ ต่อ ๑๓๖๘ ในวันและเวลาราชการ 

 

                                         ประกาศ ณ วันที่  ๖   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

 

   (นางวารุณี  จินารัตน์)

                          ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฎิบัติราชการแทน

                                                ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

06 ธันวาคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด