ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Sodium valproate 400 mg/4 ml Injection

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Sodium valproate 400 mg/4 ml  Injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 486,436.50 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

    เป็นเงิน 486,436.50 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

  

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Sodium valproate 400 mg/4 ml  Injection

1 Vial

930  

523.05

486,436.50

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามรายงานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์(ยา)และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ 1 จำนวน 14 รายการ  รายงานไว้ตามบันทึกข้อความที่ อบ 0032.123/4086  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕9 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9    และราคาไม่แพงกว่าราคาในท้องตลาด (จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th)  โดยกำหนดที่ราคา 523.05 บาท / Vial

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 

1. นางรพีภรณ์ เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕9 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9    
  2. รายงานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์(ยา)และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ 1 จำนวน 14 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ อบ 0032.123/4086  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
  3. ราคาอ้างอิง จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th

 

28 พฤศจิกายน 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด