ประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
 
             จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ  ดังรายการต่อไปนี้

                           ๑.  บำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ Philips รุ่น IE ๓๓ ID ๕๐๓๔๙ ครุภัณฑ์เลขที่ ๖๕๒๕-๐๐๘-๑๑๐๑/๐๐๑๐/๒๕๕๐ จำนวน ๑ เครื่องระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงินจำนวน ๓๙๕,๙๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
                            ๒.   บำรุงรักษาเครื่องตรวจเสียงสะท้อนหัวใจ ยี่ห้อ GE รุ่น Vivid ๗ ID ๖๑๖๖๔ ครุภัณฑ์เลขที่ ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๒๑๑/๐๐๒๗/๒๕๕๔ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงินจำนวน ๒๒๔,๗๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
                                รวม ๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๖๒๐,๖๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                    
๕.  ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
                       ๕.๑  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                       ๕.๒   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                      ๕.๓  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิรา ลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น ๕ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sanpasit.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๒๔๔๙๗๔ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
 
(นายชลิต ทองประยูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 110/2557

06 มิถุนายน 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด