ประกาศร่าขอบเขตขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดซื้อฟิล์มเอกซเรย์ชนิดที่ต้องใช้เครื่องล้างฟิล์ม และน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
 

          ๑. ความเป็นมา 
                      เนื่องจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรายการ ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดที่ต้องใช้เครื่องล้างฟิล์ม และน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ จำนวน
๗  รายการ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗   ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล  เพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ   รวมถึงอัตราการใช้ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดที่ต้องใช้เครื่องล้างฟิล์ม  และน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ มีเป็นจำนวนมาก  และเพื่อให้การจัดซื้อฟิล์มเอกซเรย์ชนิดที่ต้องใช้เครื่องล้างฟิล์ม และน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์มีคุณภาพ
ที่ดีราคา   ที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้มีฟิล์มเอกซเรย์ชนิดที่ต้องใช้เครื่องล้างฟิล์ม และน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการใช้งาน และเป็นการรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลฯ
จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดหา

          ๒. วัตถุประสงค์ 
                      ๒.๑ ฟิล์มเอกซเรย์ เพื่อใช้รับภาพทางรังสีของผู้ป่วย
                      ๒.๒ ฟิล์มชนิดที่ต้องใช้เครื่องล้างฟิล์ม โดยที่เมื่อแสงหรือรังสีผ่านตัวผู้ป่วยแล้วตกกระทบยังแผ่นฟิล์มจะเกิดปฎิกริยากับผลึกบนแผ่นฟิล์มทำให้เกิดภาพแฝง (Latent image) ของอวัยวะผู้ป่วยบริเวณที่ต้องการดูหรือเอกซเรย์ สามารถเปลี่ยนจากภาพแฝงไปเป็นภาพที่ตามองเห็นได้โดยผ่านการล้าง
                     ๒.๓ เพื่อดำเนินการจัดซื้อฟิล์มเอกซเรย์ที่ใช้กับเครื่องล้างฟิล์ม   จำนวน ๗  รายการ ดังรายการต่อไปนี้
      ๑. ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดที่ต้องใช้เครื่องล้างฟิล์ม จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย
๑. ฟิล์มเอกซเรย์ไวแสง  ขนาด ๑๕x๓๐ ซม. (ฟิล์มฟัน)        จำนวน     ๓      กล่อง (๑ กล่อง/๑๐๐แผ่น)
๒. ฟิล์มเอกซเรย์ไวแสง  ขนาด ๑๐”x๑๒”                     จำนวน  ๒๗๐    กล่อง (๑ กล่อง/๑๐๐แผ่น)
๓. ฟิล์มเอกซเรย์ไวแสง  ขนาด   ๗”x๑๗”                     จำนวน     ๓๐    กล่อง (๑ กล่อง/๑๐๐แผ่น)
๔. ฟิล์มเอกซเรย์ไวแสง  ขนาด ๑๒”x๑๖”                     จำนวน  ­  ๑๘๐   กล่อง (๑ กล่อง/๑๐๐แผ่น)
๕. ฟิล์มเอกซเรย์ไวแสง  ขนาด ๑๔”x๑๗”                     จำนวน  ­๑,๐๐๐  กล่อง (๑ กล่อง/๑๐๐แผ่น)
                 ๒.น้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย
๒.๑น้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ แบบ DEVELOPER       จำนวน  ­  ๒๐๐   กล่อง
๒.๒น้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ แบบ FIXER              จำนวน  ­  ๒๐๐   กล่อง

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                      ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดที่ต้องใช้เครื่องล้างฟิล์ม และน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ จำนวน 7 รายการ.pdf
                      ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดที่ต้องใช้เครื่องล้างฟิล์มและน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ จำนวน 7 รายการ.pdf
                      ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดที่ต้องใช้เครื่องล้างฟิล์มและน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ จำนวน 7 รายการ.pdf
                      ฟิล์มเอกซเรย์ชนิดที่ต้องใช้เครื่องล้างฟิล์ม และน้ำยาล้างฟิล์ม จำนวน 7 รายการ.doc.pdf

          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                ๕.๑ ระยะเวลาในการดำเนินการจัดหา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
     อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙   รวมระยะเวลา ๑๒๐ วัน
               ๕.๒ ระยะเวลาตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                      กำหนดเวลาใช้พัสดุ  กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  หรือนับถัดจากวันที่ออกใบสั่งซื้อ

          ๗. วงเงินในการจัดหา 
                      เงินงบประมาณโครงการ ๓,๗๑๖,๙๙๗.๐๐ บาท
                      ราคากลาง ๓,๗๑๖,๙๙๗.๐๐ บาท

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
                      สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
                      โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๓ ต่อ ๑๑๗๖
                      โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๔
                      เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

          
                      

05 มิถุนายน 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด