ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Calcium Carbonate 1,250 mg tablet

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Calcium Carbonate 1,250 mg tablet

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๓๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

    เป็นเงิน ๑,๙๓๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)          

  

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Calcium Carbonate 1,250 mg tablet

500 Tab.

๑๑,๖๐๐  

๑๖๗.๐๐

๑,๙๓๗,๒๐๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) Calcium Carbonate 1,250 mg tablet กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ.๐๐๓๒.๑๒๓/837 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนี้

๔.๑ รายการที่ ๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง

กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) Calcium Carbonate 1,250 mg tablet  ตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่  ๔๐๕ / ๒๕๕๙   ลงวันที่   ๘ พฤศจิกายน   ๒๕๕๙  ได้แก่

๑.

นายศิริสมบุญ 

ตอวิวัฒน์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางรัชนี

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ         

กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี

กาญจนวัฒน์

เภสัชกรชำนาญการ         

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

18 พฤศจิกายน 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด