ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ

ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี

………………………………………………………………………….…………..

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)    

กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับบริการผู้ป่วย

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบริการผู้ป่วย และมีเวชภัณฑ์ (ยา) ใช้ตลอดทั้งปี ไม่ขาดแคลนยา

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

            ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง

       เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

       ทางราชการ

           ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ

       ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวด

       ราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

        อย่างเป็นธรรม

           ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

       เว้นแต่รัฐบาลผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

           ๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง

       บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

           ๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

       อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

       กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        ๓.๗  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น

       บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑  เวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

Meropenem 1 gm for injection

Vial

๔๘,๐๐๐

  ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์(ยา) เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายนี้

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ระยะเวลา ๑ ปี หลังลงนามสัญญาฯ

๖. ระยะเวลาส่งมอบของ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันออกใบสั่งซื้อตามจำนวนในใบสั่งซื้อแต่ละครั้ง

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อในรายการเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

วงเงิน (บาท)

Meropenem 1 gm for injection

๔๖,๒๒๔,๐๐๐.๐๐

            รวมเงินงบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้ ๔๖,๒๒๔,๐๐๐.๐๐บาท (สี่สิบหกล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

      ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ตามรายการยาที่จัดซื้อ ดังนี้

 

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum

Bid) ครั้งละไม่น้อยกว่า (บาท)

จากราคาสูงสุดของการ

ประกวดราคา

การเสนอลดราคาครั้งถัดไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า

(บาท)จากราคาครั้งสุดท้าย

ที่เสนอลดแล้ว

Meropenem 1 gm for injection

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๘. รายละเอียดอื่นๆ

ผู้เสนอแนะ  วิจารณ์  หรือมีความเห็น  ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)  

หรือทางเว็บไซด์  มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย ตาม

รายละเอียดดังนี้

๘.๑  www.sunpasit.go.th

๘.๒  โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๓-๘๔ ต่อ ๑๓๖๘  โทรสารหมายเลข  ๐-๔๕๒๕-๔๙๐๖

     ๘.๓  ที่อยู่ :  กลุ่มงานเภสัชกรรม  ตึกผู้ป่วยนอก (เดิม) ชั้น ๕   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

                         เลขที่ ๑๒๒ ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

 เอกสารแนบประกอบ

  1. ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ ของ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี                            จำนวน  ๓  แผ่น

๒.   คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ (ยา)  จำนวน ๑ รายการ                                  จำนวน  ๔  แผ่น

๓.   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ A ๒๗/๒๕๕๗               จำนวน  ๙  แผ่น

๔.   เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคา                                               จำนวน ๕ แผ่น

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์      วันที่  ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

29 พฤษภาคม 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด