ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Alprostadil 500 mcg Injection

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Alprostadil 500 mcg Injection  

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 170,772.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  3 ตุลาคม  พ.ศ. 2559

    เป็นเงิน 170,772.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)     

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Alprostadil 500 mcg Injection  

 ๑ Amp

30  

5,692.40

170,772.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามรายงานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์(ยา)และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ชุดที่ 3   รายงานไว้ตามบันทึกข้อความที่ อบ 0032.123/3670 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  และราคาไม่แพงกว่าราคาในท้องตลาด (จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th)  โดยกำหนดที่ราคา 5,692.40 บาท / Amp

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 

1. นางรพีภรณ์ เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  2. รายงานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์(ยา)และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ชุดที่ 3   ตามบันทึกข้อความที่ อบ 0032.123/3670 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559
  3. ราคาอ้างอิงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th

03 ตุลาคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด