ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในงานเคมีคลินิก ในรายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสิ่งคัดหลั่งด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๒๗ ชนิด

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในงานเคมีคลินิก ในรายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสิ่งคัดหลั่งด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๒๗ ชนิด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------


                          ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในงานเคมีคลินิก ในรายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสิ่งคัดหลั่งด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๒๗ ชนิด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น
                           วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในงานเคมีคลินิก ในรายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสิ่งคัดหลั่งด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๒๗ ชนิด จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรัก เทสท์ติ้ง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๓๓๗,๔๙๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายชลิต ทองประยูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง
พัชรี แสงชาติ
(นาง พัชรี แสงชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

17 มิถุนายน 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด