ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ACYCLOVIR INJ 500 MG.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ACYCLOVIR INJ 500 MG.

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 471,900.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  1 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

    เป็นเงิน 471,900.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)     

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

ACYCLOVIR INJ 500 MG..

 ๑ Vial

1,300  

363.00

471,900.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามรายงานที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ 3 เลขที่ B 20/2559 รายงานไว้ตามบันทึกข้อความที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/2671  ลงวันที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และราคาไม่แพงกว่าราคาในท้องตลาด (อ้างอิงตามใบเสนอราคาที่ผู้จำหน่ายเสนอราคา 2 บริษัท)   โดยกำหนดที่ราคา 363.00 บาท / Vial

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 

1. นางรพีภรณ์ เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  2. รายงานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ 3 เลขที่ B 20/2559 ตามบันทึกข้อความที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/2671  ลงวันที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  3. ใบเสนอราคาที่ผู้จำหน่ายเสนอราคา 2 บริษัท

 

01 สิงหาคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด