ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) EVEROLIMUS TAB 0.5 MG

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) EVEROLIMUS TAB 0.5 MG 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 434,527.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

    เป็นเงิน 434,527.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

  

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

EVEROLIMUS TAB 0.5 MG

60 Tab

50  

8,690.54

434,527.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ 2 เลขที่ B 16/2559 รายงานไว้ตามบันทึกข้อความที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/2529  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยกำหนดที่ราคา 8,690.54 บาท / 60 Tab.

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 

1. นางรพีภรณ์ เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
  2. รายงานผลการประกวดราคา กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ 2 เลขที่ B 16/2559 ตามบันทึกข้อความที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/2529  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

   

 

12 กรกฎาคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด