ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภท สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน ๔ รายการ

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 

ประเภท สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------


                              ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภท สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๗๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น
                                  ๑. สาย Advance ๓๕LP-Low Profile PTA Balloon Dilatation Catheter จำนวน ๒๘๐ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                                 ๒. สาย Advance ๑๔LP-Low Profile PTA Balloon Dilatation Catheter จำนวน ๑๐๐ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                                 ๓. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดสำหรับการฉีดสี จำนวน ๑๐๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกลบอล วี เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                                 ๔. สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูนสำหรับการฉีดสี (PTA Dilatation Catheter) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกลบอล วี เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                                                   

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

(นายชลิต ทองประยูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง
พัชรี แสงชาติ
(นาง พัชรี แสงชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

04 เมษายน 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด