ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Sunitinib 12.5 mg Capsule

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Sunitinib 12.5 mg Capsule

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 308,149.30 บาท (สามแสนแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

    เป็นเงิน 308,149.30 บาท (สามแสนแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)           

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Sunitinib 12.5 mg Capsule

 28 Cap

10

30,814.93

308,149.30

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑  กำหนดตามราคาที่คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาไว้ในการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ 2 จำนวน 5 รายการ เลขที่ B 03/2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และราคาไม่แพงกว่าราคาในท้องตลาด (จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th)  โดยกำหนดที่ราคา 30,814.93 บาท / 28 Cap   

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 

1. นางรพีภรณ์ เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  2. รายงานผลการประกวดราคาจัดซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ 2 จำนวน 5 รายการ เลขที่ B 03/2559   
  3. ราคาอ้างอิงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th)  

 

03 มีนาคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด