ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) EZETIMIBE 10 mg Tablet

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) EZETIMIBE 10 mg Tablet 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 471,870.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

    เป็นเงิน 471,870.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)        

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

EZETIMIBE 10 mg Tablet 

30 tab

420  

1,123.50

471,870.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่คณะกรรมการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ชุดที่ 1 เลขที่ B 07/2559 รายงานไว้ ( เอกสารแนบหมายเลข 2 )และไม่แพงกว่าราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งกำหนดที่ราคา 37.45 บาท/Tab. และไม่แพงกว่าราคาตลาด (อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th) โดยกำหนดที่ราคา 1,123.50 บาท ต่อ 30 เม็ด

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 

1. นางรพีภรณ์ เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
  2. รายงานผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ชุดที่ 1 เลขที่ B 07/2559
  3. ราคาอ้างอิงจากข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th)

 

03 มีนาคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด