ประกาศเปิดเผยราคากลาง ในรายการ จ้างปรับปรุงกั้นผนังห้องจ่ายยา ๑ บริเวณอาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น ๑ โดยวิธีตกลงราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

 

 ๑. ชื่อโครงการ  จ้างปรับปรุงกั้นผนังห้องจ่ายยา ๑  บริเวณอาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ๑ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

                 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

            ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   เป็นเงินจำนวน  ๑๖๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.  ลักษณะงาน  โดยสังเขป  จ้างปรับปรุงกั้นผนังห้องจ่ายยา ๑ บริเวณอาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ๑

            ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘   เป็นเงินจำนวน  ๑๖๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

            ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

                            ๕.๑  แบบ ปร.๔

                            ๕.๒  แบบ ปร.๖

            ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

          ๖.๑.  นางชุติมา  แถวจันทึก                    เภสัชกรชำนาญการ       ประธานกรรมการ

          ๖.๒.  นายฉลาด  แสวงดี                        นายช่างเทคนิคชำนาญงาน        กรรมการ

          ๖.๓.  นายกฤษณะ  สิงห์เรือง                  นายช่างเทคนิคชำนาญงาน        กรรมการ

   

 

 

14 ธันวาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด