ประกาศเปิดเผยราคากลาง ในรายการ จ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยวิธีตกลงราคา

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

 

                            ๑. ชื่อโครงการ  จ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ๕๐  พรรษามหาวชิราลงกรณ 

                                / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

                           ๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๕๐๐,๐๐๐  บาท   (ห้าแสนบาทถ้วน)

                           ๓.  ลักษณะงาน  โดยสังเขป  จ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ

                           ๔.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่   ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙    เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)        

                           ๕.  บัญชีประมาณการราคากลาง

                                            ๕.๑  แบบ ปร.๔   

                                   ๕.๒  แบบ ปร.๖

                 ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

                      ๖.๑ ๑.  นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์           นายแพทย์เชี่ยวชาญ             ประธานกรรมการ

                      ๖.๑.๒.  นายฉลาด  แสวงดี                       นายช่างเทคนิคชำนาญงาน               กรรมการ

                                  ๖.๑.๓.  กฤษณะ  สิงห์เรือง                    นายช่างเทคนิคชำนาญงาน               กรรมการ

 

 

 

25 มกราคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด