ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Carboplatin 450 mg Injection

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Carboplatin 450 mg Injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑,๙๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9

    เป็นเงิน ๑,๙๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)         

  

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Carboplatin 450 mg Injection

1 Vial

๒,๓๐๐  

856.๐๐

๑,๙๖๘,๘๐๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ.๐๐๓๒.๑๒๓/97 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนี้

๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดจากราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ เนื่องจากราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง กำหนดราคากลางของยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดที่ราคา ๑,๒๕๐.๘๓ บาท/Vial สูงกว่าราคาที่ซื้อครั้งหลังสุดเกินกว่า ๔๖% จึงกำหนดที่ราคา ๘๕๖.๐๐ บาท/Vial ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเสนอ

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่  45/2559  ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559   ได้แก่

๑.

นางสาวศรัญญา 

ประทัยเทพ

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาววันวิสา

ทองรอง

เภสัชกรชำนาญการ         

กรรมการ

๓.

นางสาววรัญญา

จวนสาง

เภสัชกรปฏิบัติการ         

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

09 กุมภาพันธ์ 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด