ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันหนังสือสูญหายพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในงานห้องสมุดทางการแพทย์ อาคารศูนย์แพทย์ศึกษา ชั้น ๒ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันหนังสือสูญหายพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในงานห้องสมุดทางการแพทย์ อาคารศูนย์แพทย์ศึกษา ชั้น ๒ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

                  ตามประกาศ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันหนังสือสูญหายพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในงานห้องสมุดทางการแพทย์ อาคารศูนย์แพทย์ศึกษา ชั้น ๒ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือกเพียง ๑ ราย จึงไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

 

จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 
 
 

(นายชลิต ทองประยูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

28 มกราคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด