ประกาศเปิดเผยราคากลาง ในรายการ จ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ๓ (ทิศใต้) โดยวิธีตกลงราคา

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

                  ๑. ชื่อโครงการ  จ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ๓ (ทิศใต้) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

                                  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

                             ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   เป็นเงินจำนวน  ๑๖๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

                 ๓.  ลักษณะงาน  โดยสังเขป  จ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ๓ (ทิศใต้)

                             ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘

                                  เป็นเงินจำนวน  ๑๖๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

                             ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

                                 ๕.๑  แบบ ปร.๔

                                 ๕.๒  แบบ ปร.๖

                            ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

              ๖.๑.  นางสุกัญญา  ผลวิสุทธิ์                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       ประธานกรรมการ

              ๖.๒.  นายฉลาด  แสวงดี                        นายช่างเทคนิคชำนาญงาน        กรรมการ

              ๖.๓.  นายกฤษณะ  สิงห์เรือง                   นายช่างเทคนิคชำนาญงาน        กรรมการ

 

 

 

14 ธันวาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด