ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๒ รายการ เลขที่ B 06/2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๒ รายการ  

                    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Acyclovir 500 mg Injection or for injection

Amoxicillin 400 mg + Clavulanic acid 57 mg/5 ml powder for oral suspension,70 ml

Ceftriaxone 1 gm  for Injection

Fosfomycin sodium 2 gm for Injection

Cefazolin sodium 1 gm for Injection

Cefoperazone 1 gm+sulbactam 500 mg for Injection

Ceftazidime 2 gm for Injection

Cycloserine 250 mg Capsule

Metronidazole 500 mg solution for Infusion,100 ml

๑๐

Tigecycline 50 mg for Injection

๑๑

Equine Rabies immunoglobulin 200 iu/ml Injection,5 ml

๑๒

Human Rabies immunuglobulin  150 iu/ml Injection,2 ml

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๔๙,397,๐๙๓.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบสามบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  11 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

    เป็นเงิน   ๔๙,397,๐๙๓.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบสามบาทถ้วน)

 

          

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Acyclovir 500 mg injection or for injection

1

Vial

6,500

357.00

2,320,500.00

Amoxicillin 400 mg + Clavulanic acid 57 mg powder for oral suspension, 70 mL

1

Bott

7,500

108.07

810,525.00

Ceftriaxone 1 gm for injection

1

Vial

158,000

27.499

4,344,842.00

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Fosfomycin sodium 2 gm for Injection

1

Vial

14,000

235.40

3,295,600.00

Cefazolin sodium 1 gm for Injection

1

Vial

153,000

13.589

2,079,117.00

Cefoperazone 1 gm+sulbactam 500 mg for Injection

1

Vial

17,000

760.77

12,933,090.00

Ceftazidime 2 gm for Injection

1

Vial

2,700

357.38

964,926.00

Cycloserine 250 mg Capsule

100

Cap

130

4,708.00

612,040.00

Metronidazole 500 mg solution for Infusion,100 ml

1

Vial

102,000

18.19

1,855,380.00

๑๐

Tigecycline 50 mg for Injection

1

Vial

8,500

2,097.20

17,826,200.00

๑๑

Equine Rabies immunoglobulin 200 iu/ml Injection,5 ml

1

Vial

1,700

635.58

1,080,486.00

๑๒

Human Rabies immunuglobulin  150 iu/ml Injection,2 ml

1

Vial

950

1,341.46

1,274,387.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/4662  ลงวันที่  30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โดย

    ๔.๑ รายการที่ 1 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาเฉลี่ยของราคาตลาด

   4.2 รายการที่ 2 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ

   4.3  รายการที่ 3 กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

   4.4 รายการที่ 4  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 146/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

   4.5 รายการที่ 5  กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

   4.6 รายการที่ 6  กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

   4.7  รายการที่ 7 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 88/2558  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

   4.8 รายการที่ 8  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ

   4.9  รายการที่ 9 กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

   4.10  รายการที่ 10 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 573/2558 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

   4.11  รายการที่ 11 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 132/2558 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

   4.12 รายการที่ 12  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ สธ.0246/07/58  ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6146 / ๒๕๕๘  ลงวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘    เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๒ รายการ  สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

๑.

นายจำลอง 

กิตติวรเวช

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางรัชนี

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ          

กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี 

กาญจนวัฒน์

เภสัชกรชำนาญการ          

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

12 มกราคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด