ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภทวัสดุหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภทวัสดุหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภทวัสดุหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

 

   .    เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD) จำนวน ๒๐ ชุด
   .    สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (สาย AICD) จำนวน ๒๐ เส้น
   .    เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจห้องเดียวชนิดถาวร (SSI) จำนวน ๑๐ ชุด
   .    เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจห้องเดียวชนิดถาวรแบบต่อเนื่อง (SSIR) จำนวน ๘๐ ชุด
   .    เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจสองห้องชนิดถาวรแบบต่อเนื่อง (DDDR) จำนวน ๔๐ ชุด
   .    สายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ (Endocardial active lead) จำนวน ๑๗๐ เส้น
   .    สายเครื่องกระตุ้นหัวใจ (สาย Pace maker) จำนวน ๖๐ ชุด
   .    เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อม Rate Responsive จำนวน ๒๐ เครื่อง
   .    สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อม Rate Responsive จำนวน ๒๐ เส้น
   ๑๐.    เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ เครื่อง
   ๑๑.    เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ เครื่อง
   ๑๒.    สายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร จำนวน ๔๐ เส้น
   ๑๓.    เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดห้องเดียวทำด้วยโลหะไททาเนียม จำนวน ๑๐ เครื่อง
   ๑๔.    สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติแบบ Integrated Bipolar จำนวน ๑๐ ชุด
   ๑๕.    เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติแบบ Accelerometer ร่วมกับMinute Ventilation Sensor จำนวน ๑๐ เครื่อง
   ๑๖.    เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติแบบ Accelerometer ร่วมกับ Minute Ventilation Sensor จำนวน ๑๐ เครื่อง
   ๑๗.    สายเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรผลิตจาก Platinum lridium จำนวน ๔๐ ชุด

 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๕บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๖บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๗คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๒๕ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น ๕ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๒๔-๔๗๓ ต่ิ ๑๑๗๖ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 
 
(นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

 

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 097/2557

02 พฤษภาคม 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด