ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในรายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในกลุ่มงานอายุรกรรมด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ( สำเนา )

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในกลุ่มงานอายุรกรรม ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในกลุ่มงานอายุรกรรม ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

 

๑. เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตร ความดันและเวลา

จำนวน

เครื่อง

๒. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือด

จำนวน

เครื่อง

๓. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิดวิเคราะห์ ๑๒ ลีด

จำนวน

เครื่อง

๔. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไฟเบสิค พร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในเส้นเลือด

จำนวน

เครื่อง

 

 


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


                    กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .................................................. ตั้งแต่เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ ........................................ ถึง วันที่ ..................................................... โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๒๔๔๙๗๓ ต่อ ๑๑๗๖ ในวันและเวลาราชการ

                               

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

ชลิต ทองประยูร

                (นายชลิต ทองประยูร)

   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

                      สำเนาถูกต้อง

 

 

                 พัทธนันท์ ศุภลักษณ์

 

            (นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์)

 

              นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

       ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

โดย นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ไม่มีการจัดทำเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา วันที่ ๙ ธันวาคม -สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

09 ธันวาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด