ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Citicoline 100 mg/mL Solution, 30 mL

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Citicoline 100 mg/mL Solution, 30 mL

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร,๙๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

    เป็นเงิน ๑,๙๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)           

  

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Citicoline 100 mg/mL Solution, 30 mL

1 Bott

3,000  

642.๐๐

๑,๙๒๖,๐๐๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ.๐๐๓๒.๑๒๓/1612 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

๔.๑ รายการที่ ๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง

กำหนดราคากลางของยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดจากราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 540/2558  ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่  396/๒๕๕๘ ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   ได้แก่

๑.

นางสาวพรรณปพร 

โคนพันธ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางรัชนี

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ         

กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี

กาญจนวัฒน์

เภสัชกรชำนาญการ         

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

08 ธันวาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด