ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๕ จำนวน ๘ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๕ จำนวน ๘ รายการ

    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Basiliximab 20 mg Injection

Deferasirox 250 mg Dispersible Tablet

Leuprorelin acetate 3.75 mg for injection

Leuprorelin acetate 11.25 mg for injection

Nilotinib HCl 150 mg Capsule

Recombinant coagulation factor VIIa 1 mg for injection

Rituximab 100 mg/10 mL injection

Zoledronic acid 5 mg/100 mL injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๓๔๙,๔๙๓.๕๐ บาท (ยี่สิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

    เป็นเงิน ๒๒,๓๔๙,๔๙๓.๕๐ บาท (ยี่สิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Basiliximab 20 mg Injection

1

Vial

30

๕๘,๘๕๐.๐๐

1,765,500.00

Deferasirox 250 mg Dispersible Tablet

๒๘

Tab.

200

๑๔,๐๗๐.๕๐

2,814,100.00

Leuprorelin acetate 3.75 mg for injection

Vial

800

๔,๙๙๖.๐๐

3,996,800.00

Leuprorelin acetate 11.25 mg for injection

1

Vial

50

๑๗,๙๒๖.๗๘

896,339.00

Nilotinib HCl 150 mg Capsule

๒๘

Cap.

210

๒๔,๔๔๙.๕๐

5,134,395.00

Recombinant coagulation factor VIIa 1 mg for injection

Vial

200

๒๒,๓๖๓.๐๐

4,472,600.00

Rituximab 100 mg/10 mL injection

Vial

50

๓๑,๒๖๒.๑๙

1,563,109.50

Zoledronic acid 5 mg/100 mL injection

Vial

110

๑๕,๕๑๕.๐๐

1,706,650.00

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา และกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๕ จำนวน ๘ รายการ  รายงานไว้ในการจัดทำรายงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา และกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ที่ อบ ๐๐๓๒.๑๒๓/๔๙๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดแหล่งที่มาของราคากลาง ในแต่ละรายการดังนี้

   ๔.๑ รายการที่ ๑   กำหนดตามราคาราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ สัญญาเลขที่  ๒๖/๒๕๕๗

                             ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

   ๔.๒ รายการที่ ๒ ,๔ และ รายการที่ ๗  กำหนดตามราคากระทรวง ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗.๒/ว.๓๐๙  

                              ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ที่กระทรวงสาธารณสุขต่อรองราคาได้ (ปรับปรุงราคาของ

                           หนังสือที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗.๒/ว.๒๖๙ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖)

   ๔.๓ รายการที่ ๓   กำหนดตามราคาราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๕๗

                             ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

   ๔.๔ รายการที่ ๕   กำหนดตามราคาราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๕๗

                             ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

   ๔.๕ รายการที่ ๖   กำหนดตามราคาราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ สัญญาเลขที่ ๕๖๗/๒๕๕๖

                             ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

   ๔.๖ รายการที่ ๘   กำหนดตามราคาราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๗

                             ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่ ๑๐๔ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา และกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๕ จำนวน ๘ รายการ   ได้แก่

๑.

นางสาวศิริพร      

ลีลาธนาพิพัฒน์

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาววันวิสา 

ทองรอง

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

๓.

นางสาววรรณิศา          

ทะยะราษฎร์              

เภสัชกรปฏิบัติการ              

กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

02 พฤษภาคม 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด