ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ 2 จำนวน 5 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ 2 จำนวน 5 รายการ

                  

    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Fluorouracil 50 mg/mL, 20 mL Injection

Anastrozole 1 mg Tablet

Carboplatin 450 mg Injection

Sunitinib 12.5 mg capsule   

Pamidronate disodium 30 mg injection

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๕,๑๑๘,๗๑4.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

    เป็นเงิน   ๕,๑๑๘,๗๑4.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

          

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Fluorouracil 50 mg/mL, 20 mL Injection

1

Vial

7,200

๑๐๙.๐๐

784,800.00

Anastrozole 1 mg Tablet

28

Tab

135

๕,๒๒๑.๖๐

704,916.00

Carboplatin 450 mg Injection

1

Vial

1,800

๑,๒๕๐.๘๓

2,251,494.00

Sunitinib 12.5 mg capsule   

28

Cap

19

๓๐,๘๑6.00

585,504.00

Pamidronate disodium 30 mg injection

1

Vial

660

๑,๒๐๐.๐๐

792,000.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/4208  ลงวันที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โดย

    ๔.๑ รายการที่ 1 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 223/2558 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

   4.2 รายการที่ 2 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 465/2557 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557

   4.3  รายการที่ 3 กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

   4.4 รายการที่ 4  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 321/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

   4.5 รายการที่ 5  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5220 / ๒๕๕๘  ลงวันที่   10  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘  เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กลาง กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ 2 จำนวน 5 รายการ สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

๑.

นางสาวศรัญญา 

ประทัยเทพ

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาววันวิสา

ทองรอง

เภสัชกรชำนาญการ          

กรรมการ

๓.

นางสาววรัญญา 

จวนสาง

เภสัชกรปฏิบัติการ          

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

01 ธันวาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด