ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Everolimus 0.5 mg Tablet

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Everolimus 0.5 mg Tablet

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร,

    ๑,๗๓๘,๑๐๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)           

  • ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

    เป็นเงิน ๑,๗๓๘,๑๐๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)           

  

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Everolimus 0.5 mg Tablet

60 tab

200  

๘,๖๙๐.๕๔

๑,๗๓๘,๑๐๘.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ.๐๐๓๒.๑๒๓/1592 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 393/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม 2558

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่  373 / ๒๕๕๘ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ได้แก่

๑.

นางสาวอังคณา

เผ่าผา

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางรัชนี

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ         

กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี

กาญจนวัฒน์

เภสัชกรชำนาญการ         

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

27 พฤศจิกายน 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด