ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose) 0.3% eye drop, 10 mL

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose) 0.3% eye drop, 10 mL

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๗๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

    เป็นเงิน ๑,๔๗๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose) 0.3% eye drop, 10 mL

๑ bott

๒๓,๐00

๖๔.๒๐

๑,๔๗๖,๖๐๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

๔.๑ กำหนดจากราคายาที่จัดซื้อครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ  ตามสัญญาเลขที่ ๔๐๘/๒๕๕๖

     ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่ ๑๓๔ / ๒๕๕๗ ลงวันที่

๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้แก่

๑.

นางสาวสุดารัตน์

นเรนทร์พิทักษ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางรัชนี        

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี      

กาญจนวัฒน์                   

เภสัชกรชำนาญการ                   

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

02 พฤษภาคม 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด