ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Leuprorelin acetate 3.75 mg for injection

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Leuprorelin acetate 3.75 mg for injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร,๔๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

    เป็นเงิน ๑,๔๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)           

  

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Leuprorelin acetate 3.75 mg for injection

1 Syringe

300  

๔,๙๙๖.๐๐

๑,๔๙๘,๘๐๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ.๐๐๓๒.๑๒๓/1593 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางของยา ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่  ๓๘๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ได้แก่

๑.

นางสาวจตุรัศมิ์ 

เพ็ชรกุล

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางรัชนี

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ         

กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี

กาญจนวัฒน์

เภสัชกรชำนาญการ         

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

27 พฤศจิกายน 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด