ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) CAPECITABINE TAB.500 MG.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) CAPECITABINE TAB.500 MG.

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 392,762.76 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)  

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 26  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

    เป็นเงิน 392,762.76 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)         

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

CAPECITABINE TAB.500 MG.

 120 Tab

26  

15,106.26

392,762.76


๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามยา ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 230/2558 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 

1. นางรพีภรณ์ เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลาง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๕๘
  2. สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเลขที่  230/2558 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

 

26 ตุลาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด