ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยาโรคหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ

               ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                              ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ

    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Glimepiride 4 mg Tablet

Heparin sodium 5,000 IU/ml injection

Isophane Insulin Human

100 IU/mL in 3 mL for Penfill

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๖๙๘,๓๒๙.๐๐ บาท  (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อย

      ยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

    เป็นเงิน   ๗,๖๙๘,๓๒๙.๐๐ บาท  (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)          

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Glimepiride 4 mg Tablet

๓๐ Tab

4,000

๔๙๒.๒๐

๑,๙๖๘,๘๐๐.๐๐

Heparin sodium 5,000 IU/ml injection

๑ Vial

15,000

๑๗๖.๕๒๘๖

๒,๖๔๗,๙๒๙.๐๐

Isophane Insulin Human

100 IU/mL in 3 mL for Penfill

๑ กล่อง

( ๕ cartridge)

4,500

๖๘๔.๘๐

๓,๐๘๑,๖๐๐.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/ ๘๕๐  ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย

๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 453/2556 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 และเป็นราคาที่กระทรวงสาธารณสุขต่อรองราคาได้ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗.๒/ว.๓๐๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ (ปรับปรุงราคาของหนังสือ ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗.๒/ว.๒๖๙ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

๔.๒ รายการที่ ๒  กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 488/2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

๔.๓ รายการที่ ๓  กำหนดตามราคาราคากลางของยา ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง  

      กำหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๑๐๔๒ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

ได้แก่

๑. นางปิยะรัตน์

โกมลศาสตร์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

๒. นางรัชนี

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ            

กรรมการ

๓. นางสาวพัชรี

 กาญจนวัฒน์     

เภสัชกรชำนาญการ            

กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

04 เมษายน 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด