ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                   ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ

               ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี

………………………………………………………………………….…………..

๑.ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)    

กลุ่มยาโรคหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับบริการผู้ป่วย

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบริการผู้ป่วย และมีเวชภัณฑ์ (ยา) ใช้ตลอดทั้งปี ไม่ขาดแคลนยา

๓.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง

       เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

       ทางราชการ

๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ

       ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวด

       ราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

        อย่างเป็นธรรม

๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

       เว้นแต่รัฐบาลผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง

       บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

       อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

       กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น

       บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑  เวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

Glimepiride 4 mg Tablet

Tab.

๑๒๐,๐๐๐

Heparin sodium 5,000 IU/ml injection

Vial

๑๕,๐๐๐

Isophane Insulin Human 100 IU/mL in 3 mL for Penfill

Cartridge

๒๒,๕๐๐

           ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์(ยา) แต่ละรายการ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายนี้

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ระยะเวลา ๑ ปี หลังลงนามสัญญาฯ

๖.ระยะเวลาส่งมอบของ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันออกใบสั่งซื้อตามจำนวนในใบสั่งซื้อแต่ละครั้ง

๗.วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อในรายการเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

วงเงิน (บาท)

Glimepiride 4 mg Tablet

๑,๙๖๘,๘๐๐.๐๐

Heparin sodium 5,000 IU/ml injection

๒,๖๔๗,๙๒๙.๐๐

Isophane Insulin Human 100 IU/mL in 3 mL for Penfill

๓,๐๘๑,๖๐๐.๐๐

           รวมเงินงบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้  ๗,๖๙๘,๓๒๙.๐๐ บาท  (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อย

      ยี่สิบเก้าบาทถ้วน)  ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid)  ตามรายการยาที่จัดซื้อ    

       ดังนี้

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

การเสนอลดราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid)

ครั้งละไม่น้อยกว่า (บาท)

จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา

การเสนอลดราคาครั้งถัดไปต้องเสนอลดราคา

ครั้งละไม่น้อยกว่า (บาท)

จากราคาครั้งสุดท้าย

ที่เสนอลดแล้ว

Glimepiride 4 mg Tablet

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

Heparin sodium 5,000 IU/ml injection

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

Isophane Insulin Human 100 IU/mL in 3 mL for Penfill

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๘.รายละเอียดอื่นๆ

ผู้เสนอแนะ  วิจารณ์  หรือมีความเห็น  ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)  

หรือทางเว็บไซด์  มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย ตาม

รายละเอียดดังนี้

๘.๑  www.sunpasit.go.th

๘.๒  โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๓-๘๔ ต่อ ๑๓๖๘  โทรสารหมายเลข  ๐-๔๕๒๕-๔๙๐๖

๘.๓  ที่อยู่ :  กลุ่มงานเภสัชกรรม  ตึกผู้ป่วยนอก (เดิม) ชั้น ๕   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

                         เลขที่ ๑๒๒ ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

เอกสารแนบประกอบ

  1. ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ ของ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี                  จำนวน ๓ แผ่น

๒.   คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ (ยา)  จำนวน ๓ รายการ                                  จำนวน ๑๑ แผ่น

๓.   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ A ๒๓/๒๕๕๗               จำนวน ๑๐ แผ่น

๔.   เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคา                                               จำนวน ๕ แผ่น

ประกาศ ณ วันที่  ๔ เมษายน ๒๕๕๗

วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์      วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

 

 

 

04 เมษายน 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด