พิธีไหว้ครูศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานพิธีไหว้ครูศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งปัจจุบันศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นสถาบันที่มีความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่4-6 ทั้งจากมหาวิทยาลัยยอนแก่น และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิ่งที่สำคัญของสถาบันแห่งนี้ คือได้ผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันได้ผลิตแพทย์จบไปเเล้ว 12รุ่น หัวใจสำคัญก็มาจากครู- อาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ความเข้าใจถึงสิ่งที่สอนอย่างท่องแท้ นักศึกษาแพทย์จึงได้รับกรอบรมสั่งสอนทางด้านวิชาการ ประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริงนั้นด้วยความรู้ที่แท้จริง ซึ่งในการจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสตงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจังพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะอดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษารวมทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูผู้มีพระคุณ ซึ่งในวัฒนธรรมไทยได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมข้อนี้เป็นอย่างสูง เนื่องจากเป็นการแสดงถึงการรู้จักบุญคุณของผู้ให้ความรู้ และผู้ที่รู้จักการตอบแทนบุญคุณนั้นจะเจริญรุ่งเรื่องในชีวิตต่อไป ข่าว สุทธิพงษ์ เกษจริญคุณ/ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง,ศูนย์แพทย์ฯ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด