รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดคลินิก “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD Clinic)
5 พ.ค.63 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นประธานเปิดคลินิก “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD Clinic) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ในการใช้พื้นที่ใช้สอยโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมให้บุคลากรทุกวิชาชีพ ให้บริการประชาชนที่มารับบริการได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งคลินิกดังกล่าวตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 5 ได้จัดให้มีบริการตั้งแต่วัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ โดยวันจันทร์จัดบริการ คลินิกไตวันอังคาร คลินิกชะลอไตเสื่อม วันพุธคลินิกเบาหวาน วันพฤหัสบดี คลินิกคอพอก ความดันโลหิตสูง และวันศุกร์ คลินิกไต ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง16.00น. รวม 5 วัน จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน 80-100 ราย นอกจากแพทย์ พยาบาล ให้บริการแล้ว ยังมีทีมสหสาขาวิชาชีพมาร่วมให้บริการคัดกรอง ค้นหาความเสี่ยงร่วมด้วย  ซึ่งบริการได้มีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เพียงพอและมีการจัดสถานที่เหมาะสมต่อการให้บริการ ทั้งยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหาร ทิศทาง นโยบายและการสื่อสารกับภาคีเครือข่าย ต่อการกำกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระบบบริการสุขภาพ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ/ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด