รพ.สรรพสิทธิประสงค์ วันไตโลก “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง”
       วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ วันไตโลก “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง” เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โรค วิถีชีวิตและรับรู้พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องจากการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากโรคไตผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพ จาก กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4,5 ผู้ป่วยโรคไต (คนต้นแบบ) ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยและญาติ  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด