รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมโครงการเด็กไทยไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี
คลินิกหมอครอบครัววัดปทุมมาลัย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เครือข่ายโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับโรงเรียนอุบลวิทยาคม จัดการอบรมโครงการเด็กไทยไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนในเด็กนักเรียน ให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการปกติตามวัย และเพื่อให้ความรู้และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคลินิกหมอครอบครัววัดปทุมมาลัยโดย ใช้วิธีอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ โดยนักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีภาวะโภชนาการเกินจำนวน101 คนแบ่งเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 24 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 จำนวน 37 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 จำนวน 40 คน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี การอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ มีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสิริจันโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ทีมวิทยากรส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด