รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมโครงการสรรพสิทธิ์สุขใจและปลอดภัยมีชีวิตชีวาทั้ง 7 ด้าน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โดยกลุ่มงานสุขศึกษาจัดประชุมโครงการสรรพสิทธิ์สุขใจและปลอดภัยมีชีวิตชีวาทั้ง 7  ด้าน  เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความประทับใจต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยการจัดกิจกรรมนันทนาการการออกกำลังกาย     การบริโภคอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ และการส่งเสริมสุขภาพคนทำงานให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง   ในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและคนทำงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย เป็นเกณฑ์หนึ่งที่โรงพยาบาลจะต้องปฏิบัติโดยการให้ความรู้ 7 เรื่องต่อปีคือ เรื่องออกกำลังกาย โภชนาการ สุขภาพจิต สุขภาพช่องปาก อนามัยการเจริญพันธุ์ การจัดการความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ล้วนเกี่ยวข้องกับบุคลากรเพราะหากเจ็บป่วยด้วยโรคหรือได้รับผลกระทบจากการจัดการความปลอดภัยฯ จะส่งผลต่อการทำงาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / เสถียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด