ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาโรงพยาบาล
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอาง ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และนายสูติ ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ประชุมคณะกรรมการสุขศึกษาของโรงพยาบาล เรื่อง การดำเนินงานสุขศึกษา มาตรฐานงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล และการเตรียมรับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาซ้ำครั้งที่ 2 ในปี 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 80 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ฯ เป็นการประชุมทบทวนนโยบายสุขศึกษา บทบาทหน้าที่ การดำเนินงาน การรวบรวมผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล “เป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านวิชาการ และบริการอย่างมีคุณภาพที่เป็นเลิศในระดับสากล” สอดคล้องกับพันธกิจ ข้อที่ 1 คือ ให้บริการทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม รวมทั้งระบบส่งต่อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเน้นระดับตติยภูมิ สนับสนุนการบริหารระดับทุติยภูมิและปฐมภูมิ อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล การพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มงานสุขศึกษา การทำจดหมายข่าวมาตรฐานงานสุขศึกษาแจ้งเวียนคณะกรรมได้รับทราบข่าว กิจกรรมความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลและเครือข่าย

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด