รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันมะเร็งโลก 2561
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอาง รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมรณรงค์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โรค วิถีชีวิต รวมทั้งรับรู้พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องจากการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างถูกต้องและให้ประชาชนมีทักษะในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยมีนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประชาชน ในชุมชนวัดป่าแสนอุดม เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและงานป้องกันควบคุมโรค เทศบาลนครอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่จาก กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานกายภาพบำบัด ศูนย์ประสานงานมะเร็ง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และกลุ่มงานโภชนศาสตร์  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่6 (วัดป่าแสนอุดม) ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / เสฐียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด