ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมเสวนา “ปฏิรูปการศึกษาแพทย์ศาสตร์ในศตวรรษที่21”
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมการเสวนา “ปฏิรูปการศึกษาแพทย์ศาสตร์ในศตวรรษที่21” ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วชัระเป็นคณบดีฯ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ ซึ่งหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ และสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในภาคเรียนที่ 1ปี 2561 โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนาคือ ศ.นพ.สุรเกียรติ์ อาชานุภาพ ที่ปรึกษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิสุขภาพชุมชน ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพ นพ.โสภณ เมฆธน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข แพทย์หญิงรุจิรา มังคละศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านHumanize Health Care และนพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งดำเนินการเสวนาโดย นายแพทย์วีรวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ข่าว /ภาพ  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด