ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมแถลงข่าว เรื่อง การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ( Resource Sharing ) โรงพยาบาลสามพี่น้อง
        นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมแถลงข่าว เรื่อง  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ( Resource Sharing ) โรงพยาบาลสามพี่น้อง ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์,โรงพยาบาล50พรรษา มหาวชิราลงกรณ,โรงพยาบาลวารินชำราบ โดยมี นายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข  โดยเขตสุขภาพที่ 10  ได้มีการนำปัญหาและข้อเสนอถึงผลกระทบดังกล่าวมาวิเคราะห์จัดทำเป็นแผนงานในการแก้ไข ภายใต้แนวคิดการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางที่มีการบริหาร การบริการและการควบคุมคุณภาพการดำเนินงานที่ดี  ได้มาตรฐาน โดยการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างงานให้เกิดประสิทธิผล สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการดูแลสุขภาพและให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ลดความแออัด ลดเวลาการรอคอยของผู้มารับบริการในโรงพยาบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการ “การใช้ทรัพยากรร่วมกัน( Resource Sharing )ของโรงพยาบาลสามพี่น้อง”  ภายใต้การบริการจัดการระหว่าง  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  โรงพยาบาล50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  และโรงพยาบาลวารินชำราบ  ใช้หลักการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างงานให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ทั้งคน  เงิน สิ่งของ  และการจัดการความรู้ ด้วยการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล50พรรษาฯ และโรงพยาบาลวารินชำราบ ให้สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อนได้มากขึ้น อาทิเช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง การผ่าตัดต้อกระจก การผ่าตัดกระดูกหักอย่างง่าย การผ่าตัดทั่วไป เป็นต้น โดยมีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นพี่เลี้ยงในการเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายทั้งสองโรงพยาบาล ทั้งในด้านการรักษาและการบริหารจัดการ มีการหมุนเวียนแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ออกให้บริการ การใช้ยามาตรฐานเดียวกัน ทั้งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณและโรงพยาบาลวารินชำราบ ,เพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญของบุคลากร  (ทั้งฝ่ายบริการและฝ่ายสนับสนุน), การประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับบริการและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง , การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย , การสร้างระบบ  Fast Channel ในการรักษาพยาบาล ระบบเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา (การจัดซื้อวัสดุร่วมกันทั้งจังหวัด,  ระบบการยืมยา ) การสนับสนุนเครื่องมือผ่าตัด/ครุภัณฑ์    การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด  ทั้งนี้เขตสุขภาพที่ 10 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “การใช้ทรัพยากรร่วมกัน( Resource Sharing )ของโรงพยาบาลสามพี่น้อง” ภายใต้การบริการจัดการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณและโรงพยาบาลวารินชำราบ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลในสถานบริการใกล้บ้าน  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา  ลดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม  ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้  รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของกระทรวง  ที่ต้องการให้เกิดมาตรฐานการรักษาเดียวกันทั่วประเทศ  และหลังจากนี้จะได้ขยายความร่วมมือไปยัง โรงพยาบาลเครือข่ายในลักษณะเดียวกัน  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการดำเนินการต่อไป ข่าว /  เขตสุขภาพที่10 ภาพ / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด