ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 10
        นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 10  ประชุมเพื่อมอบนโยบายและรับทราบเป้าหมายแผนการพัฒนาแต่ละสาขา ให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH  โดยมีการกรอบพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูแบบเครือข่ายบริการ ภายใต้หลักการ “เครือข่ายไร้รอยต่อ” ตามสภาพข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดระบบบริการสุขภาพที่มีศักยภาพรองรับปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ซับซ้อนในระดับพื้นที่ได้ มีการเชื่อมโยงบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ข่าว / ภาพ  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด