รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงานมหกรรมคุณภาพ ปี 2561 “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพกับ HA ฉบับใหม่ ”
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2561 “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพกับ HA  ฉบับใหม่ ”  เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้  ความเข้าใจในมาตรฐานเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  ของหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒   เพื่อให้กระบวนการคุณภาพดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ  และมีทักษะในการใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพกับมาตรฐาน HA ฉบับใหม่  อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานพัฒนาคุณภาพที่ทีมงานต่าง ๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานมาโดยตลอด  อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ภายในงานประกอบด้วย  บรรยายทางวิชาการ  จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ ในรูปแบบ Poster มอบรางวัลแก่ผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอ  และสรุประเมินผล ทั้งนี้ได้รับเกียรวิทยากรคือ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุลอดีตผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน),นท.หญิงภคภร โลจนะวงศกร  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน),นพ.ชุติเดช    ตาบ-องครักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, นพ.วีระ มหาวนากูล  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์,นส.อรชร มาลาหอม  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการแพทย์  พยาบาล  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จำนวน  500  คน   ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด