รพ.สรรพสิทธิประสงค์จัดกิจกรรมโครงการหนูๆบอกคนรักให้เลิกบุหรี่
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดย พญ.สุวัฒนา ทองเจริญบัวงาม ประธานโครงการหนูๆบอกคนรักให้เลิกบุหรี่ จากกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก(ENT) ร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดใต้ ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง ตัวแทนอสม.วัดใต้ ศูนย์นวัตกรรมเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี และโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จัดกิจกรรมตามโครงการรหนูๆบอกคนรักให้เลิกบุหรี่ กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กนักเรียนชั้น ป.5-6 จำนวน 250 คน มีกิจกรรมการให้ความรู้พิษภัยบุหรี่ การแบ่งฐานเรียนรู้ 3 ฐาน คือ 1. ฐานความรู้พิษภัยบุหรี่ 2. ฐานบอกคนรักให้เลิกสุบบุหรี่ 3. ฐานสถานที่ปลอดบุหรี่ มีการทดสอบความรู้นักเรียนหลังเข้าฐานการเรียนรู้ กิจกรรมเขียนข้อความส่งให้คนรักในครอบครัวเชิญชวนเลิกสูบบุหรี่ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี รวมทั้งคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ของโรงดรียนเทศบาลบูรพาอุบล ที่ให้ความร่วมมือและสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งทีมงานจะมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด